Ingen kommende events i kalenderen...
  Forside  |  Bo med naturen  |  Familieliv  |  Suveræn fritid  |  Lokal kendt  |  Lokal indflydelse  |  Erhverv Kalender   Kontakt   Facebook  

Udvikling Klintebjerg

Foreningen Udvikling Klintebjerg. 

Vi er igang med at lave en mailadresse mm for kontakt med bestyrelsen. Hvis I vil være medlem koster det 100,- pr. år. I kan henvende jer i Klintebjerg Galleri hos John, så vil han svare på spørgsmål og sørge for I bliver meldt ind, indtil vi har det praktiske klar.

Der er også oprettet en FaceBook side, hvor I kan skrive spørgsmål mm til os. Den hedder Udvikling Klintebjerg. 

 KLIK HER for vedtægter, nyheder, informationer. og meget, meget mere.

Facebook side  Her kan facebook siden ses. 

Bestyrelsen er:

Formand Trine Wenckheim, Gerskov

Næstformand Allan Ulriksen, Klintebjerg

Kassér John Storm, Klintebjerg

Gorm Christensen, Klintebjerg

Sanne Timmermann, Hessum

Peter Kirkeby, Klintebjerg

Daniel Risager Jørgensen, Gersø 

Suppleant Dorthe Nielsen, Klintebjerg

Suppleant John W. Bonnesen, Klintebjerg

Revisor Ann Thordal, Otterup

Revisor Kim Rasmussen, Klintebjerg

Revisorsuppleant Danni Pasieczny Kastberg, Nislev 

 

Vedtægter kan læses her:

 

Vedtægter for Foreningen Udvikling Klintebjerg

§1 Navn

Foreningens navn er UDVIKLING KLINTEBJERG.

§2 Formål

Foreningens formål er at arbejde for udvikling af og i Klintebjerg området, samt øvrige områder beliggende i forbindelse med Klintebjerg. Foreningen skal samarbejde med Nordfyns kommune samt øvrige relevante parter og interessenter, for at fremme udviklingen af området herunder:

=       Skabe faciliteter og aktiviteter for flest mulige

=       Understøtte området historie

=       Samskabelse med foreninger og servicefaciliteter i området

§ 3 Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Nordfyns kommune og har adresse på formandens adresse. 

§ 4 Medlemskab

Som medlem af foreningen kan optages enhver der ønsker at støtte foreningens formål, dette kan være personer, foreninger, virksomheder m.m. 

Indmeldelse sker skriftligt på den stiftende generalforsamling, eller ved henvendelse til foreningens bestyrelsesmedlemmer, eller ved anden skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Optagelse som medlem kan nægtes når særlige grunde taler herfor/ vil blive til væsentlig ulempe for foreningen og 2/3 af bestyrelsen stemmer for at afvise indmeldelse. 

Foreningen fører et kartotek over medlemmerne, deres adresse og kontakt informationer. 

§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 

Opkrævningsform og betalingstermin fastsættes af bestyrelsen. 

Såfremt et medlem ikke indbetaler kontingent senest 30 dage efter opkrævning er udsendt betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen. 

Nyt medlemskab opnås ved indbetaling af årets kontingent. 

§ 6 Hæftelse

For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

§7 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes midlertidigt eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel klart strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. 

§8 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer som ved generalforsamlingen dokumenterer at kontingent er betalt. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer med mailadresse, via de sociale medier, samt opslag på Klintebjerg havn. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, skal disse behandles på den kommende generalforsamling. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

§9 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.                   Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2.                   Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.                   Forelæggelse af det reviderede regnskab og status for det forløbne år til godkendelse

4.                   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til vedtagelse.

5.                   Fastsættelse af kontingent

6.                   Behandling af indkomne forslag

7.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer (Se §12).

8.                   Valg af minimum 1 suppleant til bestyrelsen

9.                   Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant (Se §15).

10.                 Eventuelt.

§10 Generalforsamlingens ledelse mv.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet (Se §16 og §17).

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis mindst 3 stemmeberettigede medlemmer ønsker dette. 

Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. 

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

§12 Bestyrelse -Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af 7 medlemmer; en formand, næstformand, en kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer. 

3 bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år. (Formand vælges ulige år)

4 bestyrelsesmedlemmer vælges lige år. (Kasserer vælges lige år)

§13 Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt og senest 14 dage efter stiftende generalforsamlingen.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans/ hendes sted. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000 kræves dog underskrift af formand/ kasserer og minimum 3 bestyrelsesmedlemmer.

§14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 01.01-31.12. Bestyrelsen skal inden medio februar afgive regnskab for det foregående år og status pr. 31.12 til revisor. Regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift. 

§15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen 1 revisorer og hver år vælges 1 revisorsuppleant.  Der er 2 revisorer, som vælges ved en revisor ulige år og en revisor lige år. Revisorerne skal ultimo februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

§16 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på ordinær generalforsamling, når mindst 1/2 af foreningens medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en ordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. 

Hvis 2/3 af de på den ekstraordinære generalforsamlings afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

§ 17 Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra ordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves det at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. I tilfælde af Foreningens opløsning skal foreningens formue overgå til Lokalrådet for Skovløkkeområdet.

line-height:115%'>

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 8. marts 2017.


 

 
Støtteforeningen til Skovløkken
Gersøvej 12 | 5450 Otterup | E-mail: kontakt@skovloekken.dk